Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1A – Formularz „Oferta Część 1”

Załącznik nr 1B - Formularz „Specyfikacja/Opis”

Załącznik nr 2A - Formularz „Oferta Część 2”

Załącznik nr 2B - Formularz „Specyfikacja/Opis”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 5 – „Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail”

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu